Dokumenty

Instytuty świeckie

Instytuty świeckie są formą życia konsekrowanego zatwierdzoną przez Kościół 2 lutego 1947r.

Ich członkowie żyją w świecie – podobnie jak wszyscy ludzie świeccy – w zwykłych warunkach życia, a zarazem poświęcają swoje życie Bogu poprzez złożenie ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa; są zaangażowani w każdy rodzaj działalności świeckiej i przeżywają ją w duchu chrześcijańskim; starają się przemieniać świat od wewnątrz tak, aby rozwijał się zgodnie z zamysłem Boga.

Cenne są słowa Pawła VI, który uchwycił i w sposób jasny wyjaśnił nowość tej formy życia chrześcijańskiego.

„Znajdujecie się w tajemniczym punkcie spotkania dwu ważnych nurtów życia chrześcijańskiego, obejmując bogactwa jednego i drugiego. Jesteście świeckimi, a jako tacy już konsekrowani przez sakrament chrztu i bierzmowania; lecz wy zdecydowaliście się podkreślić mocniej waszą konsekrację Bogu przez profesję rad ewangelicznych, do których zachowania zobowiązaliście się węzłem stałym i uznanym. Pozostajecie świeckimi, zajęci sprawami właściwymi i charakterystycznymi dla laikatu (por. LG 31), lecz jest to „świeckość konsekrowana”, jesteście „konsekrowanymi świeckimi”.

(Przemówienie Pawła VI do uczestników Międzynarodowego Kongresu Odpowiedzialnych Generalnych Instytutów Świeckich, Castel Gandolfo, 20 IX 1972)

Nauczanie kościoła

Francesco:

1 -Udienza ai partecipanti all’incontro promosso dalla CIIS (10 maggio 2014)
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140510_conferenza-italiana-istituti-secolari.html

2 – Messaggio ai partecipanti alla CIIS (23 ottobre 2017)
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20171023_messaggio-conferenza-italiana-istituti-secolari.html

ŚWIECCY KONSEKROWANI W NAUCZANIU KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

Przemówienie Jana Pawła II do członkiń Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa”1983

Przemówienie Jana Pawła II do członkiń Instytutu Świeckiego „Spigolatrici della Chiesa” wygłoszone podczas Mszy św. w Święto Świętych Młodzianków Watykan 28 grudnia 1983 r.

Na początku celebracji tej Eucharystii, zapraszam Was, drogie Siostry, członkinie Instytutu Spigolatrici della Chiesa, do żarliwej modlitwy zanoszonej do Chrystusa, Słowa Wcielonego, aby zechciał udzielić Wam łaski dawania zawsze i wszędzie radosnego świadectwa życia duchowego zgodnego z Waszym charyzmatem.

Pragniecie mieć Wasz osobisty i hojny udział w dziele ewangelizacji, uświęcenia i animacji chrześcijańskiej w świecie i w społeczeństwie, zwłaszcza przez:

– oddanie swojego życia Bogu składając ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa;

– promocję i obronę wartości miłości i rodziny;

– bliskość z ludźmi pracy, aby poznali i żyli zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;

– obecność apostolską w środowiskach młodzieżowych.

W tym celu potrzeba, abyście pielęgnowały przede wszystkim głębokie życie wewnętrzne, odkrywając dzień po dniu niezgłębione bogactwo misterium Chrystusa obecnego w Eucharystii, dając jasny i czytelny przykład bezgranicznej miłości i odpowiedzialności wynikającej z przynależności do Kościoła i posłuszeństwa Jego Pasterzom, ożywiając wszystkie wasze inicjatywy duchem misyjnym.

Życzę z serca, abyście wszystkie mogły wypełniać słowa Jezusa: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Powierzam te moje życzenia i Wasze zaangażowanie apostolskie Najświętszej Dziewicy, którą przyzywacie tytułem „Matki Ufności”, aby wypraszała Wam u Bożego Syna pełną gotowość do słuchania Słowa Bożego oraz pogodę ducha, abyście również wy uczestniczyły w misji zbawienia.

Niech święci męczennicy, którzy nie słowami, ale własną krwią uwielbili Chrystusa, dodają Wam odwagi do radosnego życia duchem ukrytego wynagrodzenia, które jest jednym z podstawowych rysów Waszego powołania.

Źrodło: Ks. M. Chmielewski. Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła Świętego. Zbiór dokumentów. Lublin 2011 s. 126.

Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zebrania generalnego Instytutu Świeckiego Spigolatrici della Chiesa 1998

Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zebrania generalnego  Instytutu Świeckiego Spigolatrici della Chiesa z okazji 50-lecia jego powstania. Watykan 2 stycznia 1998 r.

Bądźcie zaangażowane we współpracę w Kościele i z Kościołem, aby Pan mógł nawiedzić współczesnych mężczyzn i kobiety…, aby mogli odnaleźć w Nim nadzieję i pokój.

Najdroższe Siostry!

  1. Wyrażam radość, że mogę Was przyjąć z okazji Zebrania Waszego Instytutu, wraz z emerytowanym biskupem Prato, Pietro Fiordelli, któremu serdecznie dziękuję za słowa, w jakich zechciał wyrazić Wasze uczucia i przedstawić motywy, które skłoniły Was do poproszenia o to spotkanie. W minionym roku upłynęło 50 lat od powstania Waszego Stowarzyszenia oraz 30 lat od uznania go za Instytut Świecki na prawie diecezjalnym, dzięki staraniom biskupa Pietro Fiordelli, którego można trafnie nazwać „Waszym” Biskupem.

Dwa dni temu zanosiliśmy do Pana doroczne Te Deum, a Wasze Zebranie stworzyło Wam możliwość, jako rodzinie osób konsekrowanych, do uczestniczenia w tym dziękczynieniu, które dziś w pewien sposób przedłużamy, pamiętając o tak wielu darach, którymi usłana jest Wasza droga w Kościele i w świecie. Spigolatrici della Chiesa liczą już ponad sto osób, spośród których dziesięć pochodzi z mojej ojczyzny, dziewięć z Indii i kilkanaście z Malty. Jest to znakiem rozwoju obfitującego w nadzieję nie tylko dla diecezji Prato, ale dla całego ludu Bożego rozproszonego po wszystkich kontynentach.

  1. W centrum Waszej duchowości, drogie Siostry, jest Jezus Chrystus, który w ofierze eucharystycznej ofiaruje samego siebie Ojcu i karmi wiernych swoim Ciałem i Krwią: w zjednoczeniu z Nim poświęciłyście Wasze życie Bogu i braciom, żyjąc w postawie wynagradzania zarówno w zaangażowaniu świeckim jak i w służbie Kościołowi.

Jakże nie rozważać i nie medytować, w tym drugim roku bezpośredniego przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa, nad tajemnicą Eucharystii jako wspaniałym arcydziełem Ducha Świętego, które uobecnia się w ubóstwie Kościoła pielgrzymującego w każdym czasie? To Duch Święty, którego przyzywamy nad chlebem i winem, przemienia je w Ciało i Krew Chrystusa, żywe uobecnienie odkupieńczej ofiary, złożonej raz na zawsze przez jedynego i wiecznego Kapłana.

Tylko wtedy, gdy będziecie troszczyły się o życie w ustawicznej komunii z Jezusem Eucharystycznym, będziecie w każdym czasie ożywiane przez działanie Jego Ducha Świętego, dzięki któremu Sakrament Ołtarza jest nieustannie wytryskującym źródłem w sercu Kościoła. Bądźcie więc uległe Bożemu darowi, na wzór Dziewicy Maryi, która przyjmując Słowo Boże i poddając się całkowicie mocy Ducha Świętego, stała się żywym tabernakulum Chrystusa, Matką Odkupiciela i odkupionych.

Jak Maryja, wewnętrznie natchniona przez Ducha Świętego, wyszła odważnie na drogi świata, niosąc pod sercem Zbawiciela i wielbiąc miłosierdzie Boże, tak również i Wy, ożywiane przez tego samego Ducha, angażujcie się we współpracę w Kościele i z Kościołem, aby współcześni mężczyźni i kobiety, zwłaszcza najbardziej potrzebujący miłości i ludzkiego wsparcia, mogli być nawiedzeni przez Pana i odnaleźć w Nim nadzieję i pokój.

  1. W tej służbie przyjmujecie dyskretny styl osób konsekrowanych w świecie zgodnie z charyzmatem Waszego Instytutu. Powołując się na biblijną ikonę Rut, przyjęłyście nazwę „spigolatrici”: zbierające na polu świata kłosy miłości, prawdy i nadziei, przechodząc z drugiego w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Bądźcie kobietami całkowicie włączonymi w społeczeństwo i w Kościół, „w świecie, ale nie ze świata”, zgodnie z modlitwą Jezusa (por. J 17, 15-16). Uświęcone w prawdzie, starajcie się czynić małe gesty, będące jednak znakiem miłości braterskiej, aby ludzkość była wspomagana w wierze i tworzeniu przestrzeni dla Królestwa Bożego.

Życzę Wam z całego serca podążania Waszą drogą w Kościele i w świecie i błogosławię Was wszystkie oraz Wasze nieobecne współsiostry, jak również Waszą pracę i apostolat.

Źrodło:Osservatore Romano [wydanie włoskie] 138 (1998), nr 2 s.3; Ks. M. Chmielewski. Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła Świętego. Zbiór dokumentów. Lublin 2011 s. 191-192.